Flyer parent delegue

Elterevertrieder ginn

De Lycée Aline Mayrisch encouragéiert d’Elteren, sech ze engagéieren an sech anzebrengen, notamment duerch de Rôle vum Elterevertrieder.

Den Elterevertrieder huet d’Aufgab, bei Themen, di eng Klass oder e groussen Deel dovun betreffen, ze vermettelen.

Den Elterevertrieder:

 • gëtt gewielt bei der éischter Klasseversammlung. Hien erhält eng Lëscht mat den E-Mail-Adressen vun den Elteren vun der Klass
 • kommunizéiert an kanaliséiert zwëscht den Elteren an den aneren Akteuren vun der Schoul (Régent, Professor, Direktioun, …) fir:
  • Informatiounen nozefroen oder auszetauschen
  • Proposen ze iwwermëttelen
  • eventuell Problemer unzespriechen

Natiirlech kënnen Elterevertrieder och geselleg Treffen organiséieren, fir dass d’Elteren sech besser kenneléieren.

DEVENIR PARENT DÉLÉGUÉ

Le Lycée Aline Mayrisch soutient l’engagement des parents d’élèves au sein du lycée, notamment par le biais d’un parent délégué.

Il intervient sur les sujets qui concernent l’ensemble ou la majorité des élèves d’une classe.

Le parent délégué:

 • est désigné lors de la première réunion de la classe et reçoit une liste reprenant les coordonnées des parents d’élèves de la classe ;
 • communique entre les parents d’une classe et les autres acteurs du lycée (régent, professeurs et la Direction du lycée), pour:
  • diffuser des informations ;diffuser des informations ;
  • transmettre des suggestions ;
  • soulever un problème éventuel.

Les parents délégués peuvent organiser, à leur gré, des rencontres amicales entre les parents d’élèves et initier des manifestations dans l’intérêt des élèves.

Elternvertreter werden

Das Lycée Aline Mayrisch ermutigt die Eltern sich einbringen und sich in der Schule zu engagieren, z.B. über das Amt des Elternvertreters.

Der Elternvertreter hat eine vermittelnde Rolle bei Themen, die eine gesamte oder einen Großteil einer Klasse betreffen.

Der Elternvertreter:

 • wird bei der ersten Klassenversammlung gewählt und erhält dann eine Liste mit den E-Mail-Adressen der Eltern der Klasse
 • ist Ansprechpartner und Kommunikator für die Eltern und die anderen Akteure der Schule (Klassenlehrer, Lehrer, Direktion, …) um:
  • Informationen nachzufragen oder auszutauschen
  • Vorschläge zu übermitteln
  • eventuelle Probleme zu übermitteln

Natürlich steht es den Elternvertreter frei auch gesellige Treffen oder Unternehmungen organisieren, um sich untereinander besser kennenzulernen.

Become a parent delegate

The Lycée Aline Mayrisch supports the involvement of parents in the lycée, particularly through the role of a parent delegate.
The parent delegate intervenes on subjects that concern all or most of the pupils of a class.
The parent delegate:

 • is appointed at the first meeting of the class and receives a list containing the contact details of the parents of the class.
 • Communicates between the parents of a class and the other actors of the lycee (regent, teachers and the management of the lycée to
  • disseminate information
  • transmit suggestions
  • raise possible problems.

Parent delegates can organize, as they wish, friendly meetings between parents and initiate events in the interest of the students.